Natuurnieuws


Nieuws over de natuur verzameld uit diverse kranten, tijdschriften en internet.1 juli 2006Bij een opgraving in Mauritius zijn botten gevonden van de Hollandse duif (Alectroenas nitidissima), een uitgestorven soort. De Hollandse duif is genoemd naar zijn rood-wit-blauwe verentooi. Bron Naturalis

14 juni 2006 Onlangs is in Zuid-Limburg een voor Nederland nieuwe soort steenvlieg ontdekt: Protonemura risi. Bron Boomblad

6 juni 2006 In mei heeft in de Oostvaardersplassen een paartje zeearenden met succes gebroed. Dit is de eerste keer in historische tijden dat zeearenden in Nederland hebben gebroed. Bron Staatsbosbeheer

9 mei 2006 Er is een begin van herstel van de populatie konijnen in de duinen na het uitbreken van de virusziekte VHS enkele jaren geleden Bron CBS

6 april 2006 De bacterie Pseudomonas syringae is de mogelijke veroorzaker van de bloedingsziekte bij de paardenkastanje. In 2002 is deze ziekte voor het eerst in Nederland waargenomen Bron Plantenziektenkundige Dienst

23 maart 2006 In een maïsveld, net buiten Beek en Donk in Brabant is op zaterdag 18 maart het eerste kievitsei gevonden. Bron

23 februari 2006 De voor honden soms dodelijke teek Dermacentor reticulatus heeft zich in Nederland gevestigd in een gebied op de grens van Zeeland en West-Brabant. Bron KNMvD

31 januari 2006 Onderzoekers uit Leiden en Cambridge hebben ontdekt dat het genus Balea (schorshorentje) uit Europa en het genus Tristania van Tristan da Cunha uit de zuidelijke Atlantische oceaan zeer verwant zijn en tot één genus behoren Bron Naturalis

27 januari 2006 In de moerassen op Sumatra is een vis ontdekt die slechts 7,9 mm lang wordt. De soort Paedocypris progenetica is daarmee het kleinste gewervelde dier ter wereld. Bron Spits

24 januari 2006 Dankzij allerlei maatregelen van waterleidingbedrijven treedt herstel op van verdroogde duingebieden. Bron CBS

31 december 2005 De vondst van een rechterbovenkiesje van een buideldier uit de ENCI groeve betekent het eerste zoogdier uit de Maastrichtse Krijt. Het opossum-achtig zoogdier heeft de wetenschappelijke naam Maastrichtidelphys meurismeti, hetgeen betekent Maastrichtse buideldier van twee amateur-fossielenverzamelaars (Roland) Meuris en (Frans) Smet. Bron Natuurhistorisch Museum Maastricht

21 december 2005 Maandag is bij het Oostvoornse Meer een Witsnuitdolfijn aangespoeld. Het is het tweede dier dat dit jaar aanspoelt. Bron Metro

28 november 2005
Eind oktober is in Drenthe de Brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus) herontdekt. Deze kever was in 1967 voor het laatst in Nederland gezien bij Uffelte. Bron Natuurtotaal

27 november 2004 Op 20 november 2005 spoelde op het Westerstrand van Texel bij paal 16 een Evervis (Capros aper) aan. De vis is opgenomen in de collectie van Naturalis, waar zich al zich drie evervissen bevinden die in het Nederlandse deel van de Noordzee gevangen zijn. Bron Naturalis

17 november 2005
De vos en de Canadese gans komen met ingang van 1 april 2006 op de landelijke vrijstellingslijst van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. Bron Min LNV

Dinsdag 1 november 2005
Het aantal weidevogels is de afgelopen jaren sterk gedaald. Vooral met de veldleeuwerik, slobeend en gele kwikstaart gaat het slecht. Bron www.cbs.nl

Bij Hooghalen in Drenthe is 30 oktober een sperweruil ontdekt. Het is de derde vondst van deze soort in Nederland. De eerdere vondsten zijn uit 1920 en 1995. Bron Trouw

Vrijdag 14 oktober 2005
Een visser heeft in juli voor de kust van Scheveningen een exemplaar van de Geaderde stekelhoorn (Rapana venosa) opgevist. Deze Oost-Aziatische soort heeft in jaren vijftig in de Zwarte Zee een slachting aangericht onder de inheemse mossel- en oestersoorten. Sinds 1988 komt de soort ook langs de Franse Atlantische kust voor. Bron Bionieuws

Vrijdag 7 oktober 2005
Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen hebben langs de A28 een nieuwe mierensoort ontdekt, die nog niet eerder is beschreven. Het is zeer waarschijnlijk een sociaal parasitaire mier. De wetenschappelijke naam is Myrmica schenckioides en de Nederlandse naam is kokergaststeekmier. Bron Wageningen Universiteit

Maandag 26 september 2005
De soortendatabase van Naturalis met namen van alle soorten in Nederland is geopend door Minister Veerman: www.nederlandsesoorten.nl. Bron Naturalis

Maandag 12 september 2005
Dit jaar is op 7 september is bij Woerdense Verlaat een derde vondst gedaan van de maïswortelkever (Diabrotica virgifera virgifera). Eerdere vondsten zijn uit Limburg bij het vliegveld Maastricht-Aachen (17 augustus) en bij Badhoevedorp (5 september). Bron Min LNV

Zaterdag 20 augustus 2005
De monniksgier (Aegypius monachus) die 15 november 2005 in de Flevopolder tegen een trein vloog en dit niet overleefde is opgenomen in de collectie van Naturalis. Bron SOVON nieuws

Woensdag 17 augustus 2005
Eerste broedgeval van de Wilde zwaan is dit jaar vastgesteld in een natuurgebied in Zuid-west Drenthe. Tussen 20 en 23 mei zijn de jongen uitgekomen. Bron SOVON nieuws

De laatste waarneming van de Oostelijke witsnuitlibel in Nederland dateert uit 1994 bij Appelscha. Op 26 juni 2005 is in Friesland deze soort opnieuw aangetroffen. Het betreft hier een zeer kleine en kwetsbare populatie. Bron Vlinderstichting

Woensdag 3 augustus 2005
Op twee plaatsen in Nederland is een nieuwe plantensoort ontdekt, het Gouden ribzaad (Chaerophyllum aureum). Bron FLORON

Vrijdag 29 juli 2005
In de Nieuwe Maas is een Siberische steur (Acipenser baeri) van 129 cm gevangen. Bron Visserijnieuws

Woensdag 20 juli 2005
In het Geriefbos van Waarder in Zuid-Holland is een voor Nederland nieuwe sluipwespsoort ontdekt. De wetenschappelijke naam van het dier is Coeloides filiformis. Bron Naturalis

Dinsdag 19 juli 2005
Sportduikers hebben in de monding van de Oosterschelde minstens vijf nieuwe diersoorten gevonden. Het betreft een zeester, een neteldier een zakpijp en twee soorten sponzen. Bron Stichting Anemoon

Vrijdag 1 juli 2005
In de Mekong rivier in Thailand is op 1 mei 2005 de grootste zoetwatervis gevangen, die ooit is geregistreerd. De vis woog 293 kilogram en mat 2,7 meter. Deze Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) staat als ernstig bedreigd op de Rode lijst van de World Conservation Union (IUCN). Bron National Geographic News

Vrijdag 20 mei 2005
In Tanzania is een nieuwe apensoort ontdekt. De soort die de naam Lophocebus kipunji heeft gekregen, is een bedreigde soort, omdat er slechts duizend dieren voorkomen. Bron Science

Vrijdag 13 mei 2005
Op het strand van Wassenaar is een uitzonderlijke grote zeekat (Sepia officinalis) van 60 cm lengte aangespoeld. Bron Metro

Dinsdag 10 mei 2005
Uit een nieuw onderzoek naar de stand van de flora in UK, blijkt dat één op de vijf wilde plantensoorten in Groot-Brittannië met uitsterven wordt bedreigd. Bron Metro

Vrijdag 29 april 2005
De uitgestorven gewaande Ivoorsnavelspecht (Campephilus principalis) is een jaar geleden waargenomen in een moerasbos in de Amerikaanse staat Arkansas. De soort was in 1944 voor het laatst officieel waargenomen. Bron Trouw

Dinsdag 26 april 2005
In de nieuwe spelling komt de uitzonderingsregel te vervallen dat bij een plantennaam, waarvan het eerste deel een diernaam is, zoals in paardebloem en kattekruid, geen tussen-n is toegestaan. Voortaan wordt ook paardenbloem en kattenkruid met een tussen-n geschreven. Bron Metro

Vrijdag 22 april 2005
De op Ameland op 12 april aangespoelde dolfijn blijkt de Blainville’s spitssnuitdolfijn te zijn. Dit is de eerste stranding in Nederland en de achtste in Europa van deze soort. Bron Bionieuws

Woensdag 13 april 2005
Op Ameland is een dode dolfijn aangespoeld. Volgens Naturalis gaat het waarschijnlijk om een spitssnuitdolfijn. Daarvan zijn er sinds 1897 maar veertien in Nederland aangespoeld. Bron Metro

Dinsdag 5 april 2005
Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt 275.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar de oorzaak van de bloedingsziekte onder de paardekastanjebomen. Bron Min LNV

Vogels, zoals Kievit, Pimpelmees en Bonte vliegenvanger broeder steeds vroeger in het jaar. Vanaf 1970 zijn de warmere lentes de meest waarschijnlijke oorzaak. Bron CBS webmagazine

Woensdag 23 maart 2005
In de Oostvaardersplassen in Flevoland is een monniksgier gesignaleerd. Deze roofvogel is sinds 1800 nog maar drie keer eerder gezien in Nederland. Bron Metro

Donderdag 17 maart 2005
Het eerste kievitsei is gevonden op 16 maart 2005 ten noordoosten van Eemnes. Bron Volkskrant

Woensdag 16 maart 2005
Met de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden is vanaf vrijdag 18 maart ook in Friesland het rapen van kievitsieren verboden. Bron Vogelbescherming

Maandag 14 maart 2005
Knaagsporen aan een wilg bij de Wiessenbergsche Kolk bij Hattum geven aan dat een bever zich daar gevestigd heeft. Bron Trouw

Zaterdag 11 maart 2005
De vondst van een dassenburcht bij de aanleg van een verbindingsweg tussen Harderwijk en Ermelo, heeft de werkzaamheden stilgelegd. Bron Trouw

Donderdag 3 maart 2005
In afwachting van een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden mogen vanaf 1 maart 2005 in Friesland kievitseieren geraapt worden. Bron Metro

Woensdag 23 februari 2005
De Flora- en faunawet is met ingang van 22 februari 2005 vereenvoudigd. Er zal minder vaak dan voorheen een ontheffing aangevraagd moeten worden, met name voor regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals onderhoud aan vaarwegen en het maaien van graslanden. Bron Min. LNV

Maandag 31 januari 2005
Op 2 januari 2005 bloeide het Fluitenkruid op Landgoed Ter Hooge in Hofterveste, Zeeland en op 10 januari 2005 is in de Achtrhoek de eerste Citroenvlinder waargenomen. Bron Bionieuws

Dinsdag 25 januari 2005
In oktober 2004 zijn twee exemplaren van de Knorrepos (Micropogonias undulatus) gevangen nabij de IJmuidense Amerikahaven. Het is een nieuwe vissoort voor Nederland, die afkomstig is van Amerika. Hij dankt zijn naam aan een knorrend geluid dat hij met zijn zwemblaas maakt, als hij wordt opgepakt en omdat hij lijkt op de Nederlandse vissoort Pos.
De eerste vondst van de Knorrepos heeft echter al anderhalf jaar geleden in de Waddenzee plaatsgevonden. Bron RIVO, Metro

Dinsdag 11 januari 2005
De afgelopen dagen zijn acht maanvissen op de Nederlandse kust aangespoeld. Mogelijk is de storm een verklaring voor deze "invasie". (In de periode 1-15 januari 11 exemplaren). Bron Metro

Donderdag 23 december 2004
De paardebloem wordt weer paardenbloem. Bij de spellinghervorming van tien jaar geleden besloot de Nederlandse Taalunie dat een woord dat is samengesteld uit een dierennaam als eerste lid en een plantkundige aanduiding als tweede woord, geen -n kreeg. Deze uitzondering op de regel komt te vervallen. Dit is één van de belangrijkste aanpassingen van de in oktober 2005 te verschijnen herziene editie van de Woordenlijst Nederlandse taal Bron Volkskrant

Maandag 20 december 2004
Op zaterdag 18 december gaven 600 Nederlander via internet door welke vogels zij in een uur in hun tuin of op hun balkon hadden gezien. Nadat het radioprogramma Vroege Vogels aandacht aan de telling had besteed, was de respons zo groot dat de internet-pagina plat ging. Bron Metro

Dinsdag 14 december 2004
Op zaterdag 11 december 2004 strandde een 3,65 meter lange reuzenhaai (Cetorhinus maximus) op de kust van Petten in Noord-Holland. Bron Naturalis

Donderdag 18 november 2004
De IUCN Rode Lijst van 2004 bevat 15.589 bedreigde soorten. Een op de drie amfibieën en de helft van alle zoetwaterschildpadden is bedreigd. Ook het voortbestaan van een op de acht vogels en één op de vier zoogdieren is bedreigd. Bron IUCN

Dinsdag 16 november 2004 In het Leekstermeergebied in de provincie Groningen is de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana waargenomen, een soort waarvan tot nu toe alleen vondsten in Zuid-Limburg bekend waren. Bron Metro

Nederland telt ruim 5500 in het wild voorkomende halsbandparkieten (Psittacula krameri) zo blijkt uit een landelijke telling van SOVON. De grootste slaapplaats met 3470 halsbandparkieten bevindt zich in een park in Voorburg. Bron Trouw

De Afrikaanse bijenkever (Aethina tumida) is met een vondst in Portugal voor het eerst aangetroffen in Europa. De kever is erg schadelijk voor honingbijen. Bron Bionieuws

Maandag 8 november 2004 Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft nieuwe Rode lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld. Het gaat daarbij om acht nieuwe rode lijsten en tien al bestaande gewijzigde lijsten. Nieuw zijn de lijsten voor hogere planten, bijen, kokerjuffers, steenvliegen, haften, weekdieren, platwormen en mossen. Bron Ministerie LNV

Vrijdag 5 november 2004 Uit de nieuwe Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten blijkt dat het in ons land slecht gaat met de akker- en weidevogels. Op de nieuwe lijst staan 78 vogelsoorten, waarvan de populaties in meer of mindere mate bedreigd zijn of die geheel uit ons land zijn verdwenen. Nieuw op de Rode Lijst is onder meer de huismus, wiens aantal de laatste jaren is gehalveerd. Bron Vogelbescherming

Oorspronkelijk komen veldmuizen niet voor op Schiermonnikoog, maar waarschijnlijk zijn ze in 2003 met stro en en hooi van het vasteland geïmportereerd. Ze komen nu in zulke grote aantallen voor dat ze met hun graafactiviteit een bedreiging voor de zeewering vormen. Bron Trouw

Dinsdag 2 november 2004 De Natuurstatistieken blijven duurzaam bij het CBS gehandhaafd, zo zijn het Ministerie van EZ en LNV overeengekomen. Bron Kamervragen met antwoord

Maandag 1 november 2004 Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit past het ontheffingenbeleid van de Flora- en faunawet aan. Voor sommige soorten, zoals konijn en veldmuis gaat een algemene vrijstelling gelden, voor andere soorten, zoals eekhoorn en steenmarter gaat ook een vrijstelling gelden, maar moet volgens een goedgekeurde gedragscode worden gewerkt. Bron Min. LNV

Donderdag 14 oktober 2004 Van 5743 bekende soorten kikkers, padden en salamanders zijn er 1856 (32,5%) wereldwijd in hun voortbestaan bedreigd. 122 soorten amfibieën zijn sinds 1980 niet meer waargenomen. De meeste zijn vermoedelijk uitgestorven. Bron Science

Eén van de uitkomsten van de 13de CITES-conferentie in Bangkok (2-14 oktober) over de handel in beschermde planten en dieren is dat de grootschalige handel ivoor niet wordt hervat. Bron Min. LNV

Donderdag 7 oktober 2004 Voor het eerst sinds 50 jaar zijn op 12 augustus en 9 september weer grote groepen tuimelaars (Tursiops truncatus) gesignaleerd in de Waddenzee bij het Marsdiep. Bron Ecomare

Zaterdag 2 oktober 2004 Tijdens World Birdwatch zijn in Nederland 400.000 trekkende vogels waargenomen van 190 verschillende vogelsoorten. De meest geziene vogelsoort was evenals vorig jaar de spreeuw. Van deze soort zijn 93.462 exemplaren geteld. Bron Vogelbescherming

Dinsdag 28 september 2004 In de IJssel bij het Gelderse Rheden is een klapmuts (Cystophora cristata) gevangen. Bron Trouw

Woensdag 22 september 2004 Op 8 en 22 augustus zijn op IJburg de eerste ringslangen waargenomen. De eerste vondst betrof een exemplaar op de IJburglaan. De tweede ringslang werd gezien op de stenen langs het water tussen het Kleine rieteiland en het Diemerpark. Bron Amsterdams Stadsblad

Maandag 20 september 2004 In Europa is de laatste 150 jaar het aantal individuen van karakteristieke soorten met gemiddeld 55% is afgenomen. Dat betekent dat vele soorten zeldzamer worden en in een enkel geval zelfs uitsterven in Europa. Daarnaast nemen enkele soorten sterk toe en nemen daarbij de plaats in van andere soorten. Het gevolg is dat de natuur in de verschillende delen van Europa meer en meer op elkaar gaat lijken. Bron RIVM

Maandag 13 september 2004 Voor het eerst hebben Inuit ten noorden van Canada op 73 graden Noorderbreedte op Arctic bay, op de noordelijkste punt van Baffin Island, een exemplaar van Vespula intermedia gevonden. De vondst van deze wesp, met de Engelse naam “yellowjacket wasp” zo ver benoorden de poolcircel is zeer uitzonderlijk. Bron CBC

Donderdag 9 september 2004 Het Rozenkransje (Antennaria dioica), een plantensoort van met name zandgronden, dreigt uit Nederland te verdwijnen. De soort is alleen nog maar gevonden in een paar duingebieden, het Gooi en twee heidevelden bij Havelte. Bron Floron

Zondag 5 september 2004 Op het eiland Hompelvoet voor de kust van Goeree is een nieuwe groeiplaats van de herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis) ontdekt. De soort komt daar met minstens 300 exemplaren voor. De andere twee plaatsen in Nederland waar de herfstschroeforchis groeit zijn de Westduinen op Goeree en Zuid-Limburg. Bron Vara Vroege Vogels

Langs de Waal bij Nijmegen zijn in de loop van augustus van dit jaar een aantal exemplaren van de boomkrekel (Oecanthus pellucens) waargenomen. De soort heeft ook de Nederlandse naam wijnhaantje, omdat de soort in zuidelijke landen veel in wijngaarden voorkomt. Bron Vara Vroege Vogels

Donderdag 26 augustus 2004 Op het strand van Noordwijk is een dode gewone vinvis (Balaenoptera physalus) aangespoeld van bijna 15 meter lengte. Bron Naturalis

Woensdag 25 augustus 2004 Na het verdwijnen als broedvogel, ca. 70 jaar geleden, heeft weer een paartje bosruiters in Nederland gebroed. In het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen brachten zij zeker één jong groot. Bron Trouw

Dinsdag 17 augustus 2004 Door uitblijving van verjonging dreigt de Jeneverbes (Juniperus communis) uit Nederland te verdwijnen. Bron Alterra

Naast de Kaspische slijkgarnaal (Corophium curvispinum) komt nu ook de Grote Kaspische slijkgarnaal (Corophium robustum) in Nederland voor. In augustus 2003 is de soort aangetroffen bij Lobith, maar is inmiddels ook van andere vindplaatsen bekend. Bron Trendsinwater

Op het eiland Calayan in het noorden van de Philipijnen is een nieuwe vogelsoort ontdekt, de Calayan ral (Gallirallus calayanensis). Bron Bird Life

Dinsdag 10 augustus 2004 Op de Strabrechtse heide is sinds een aantal weken een record aantal van 15 zwarte ooievaars gezien. Bron Staatsbosbeheer

Na enkele incidentele vondsten in de afgelopen jaren zijn in maanden juni tot en met augustus minstens 10 kortsnuitzeepaardjes (Hippocampus hippocampus) in de Oosterschelde aangetroffen. Bron Stichting Anemoon

Donderdag 5 augustus 2004 In Ridderkerk is een aantal coniferen aangetast door de Japanse thujabastkever. (Phloeosinus rudis) Het is niet bekend of deze voor Nederland nieuwe soort ook elders in het land voorkomt. Bron Alterra

Woensdag 4 augustus 2004 Op 4 augustus is in de Texelstroom, ter hoogte van Oudeschild, een trekkervis (Balistes carolinensis) gevangen. Sinds 1994 is deze vissoort niet meer in de omgeving van Texel waargenomen. Trekkervissen zijn zuidelijke dieren, ze komen voor in de tropische en gematigde Atlantische Oceaan, tot en met de Britse kust. Vanaf de jaren zeventig worden ze in de zomermaanden voor de Nederlandse kust sporadisch gevangen. Bron Ecomare

Woensdag 28 juli 2004 Het gele zeepaardje, de Noord-Afrikaanse gemsbok, de Soccoro-treurduif, de Polynesische boomslak, de veldkrekel en de fregatkever zijn aan boord gegaan van de "bevroren ark van Noach". Dit is een nieuw project waarbij van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, DNA- en weefselmonsters worden ingevroren. Bron Natural History Museum, Londen

Vrijdag 23 juli 2004 Op de 56e vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie in Sorrento (Italië) is besloten het vangstverbod van de walvis voorlopig te handhaven. Nederland steunde een plan om het vangstverbod stapsgewijs op te heffen. Bron NU, NRC, Trouw

TPG Post heeft een serie van acht postzegels uitgebracht, gewijd aan de Veluwe. Vier afgebeelde soorten, Maleisisch baardzwijn, Witvleugelspecht, Indiase vierhoornantiloop en de Maikong komen niet in Nederland voor. De eekhoorn, de Vlaamse gaai, het Edelhert en de Moeflon, afgbeeld op de overige zegels komen wel op de Veluwe voor. Bron Volkskrant, Trouw

Dinsdag 13 juli 2004 Het Nationaal Park de Biesbosch krijgt er de komende jaren 250 hectare natuurgebied bij, zo is in een convenant vastgelegd. Bron Metro

Zaterdag 10 juli 2004 Het aantal broedparen lepelaars is van 151 in 1968 gestegen naar minstens 1506 paar in 2004. Bron Trouw, Natuurmonumenten

Donderdag 8 juli 2004 Australische wetenschappers hebben de kleinste vis ter wereld ontdekt. De vis, Schindleria brevipinguis wordt 1 milligram zwaar en hooguit 7 millimeter lang. Het leeft twee maanden en ontwikkelt geen vinnen, tanden of schubben. Bron Metro

Woensdag 30 juni 2004 Van de zes soorten hommels die betrokken zijn in het hommelproject van de KNNV komt de tuinhommel het minst voor (654 maal) en de aardhommel het meest (2797 maal) Bron KNNV

Nederland heeft er een vlindersoort bij, al is deze de laatste 46 jaar niet meer waargenomen. Uit onderzoek aan opgezette boswitjes in Nederlandse collecties blijkt dat het verborgen witje (Leptidea reali) tussen 1951 en 1958 in Bemelen in Limburg voorkwam. De soort kan alleen op grond van de geslachtsorganen van de nauw verwante soort het boswitje (Leptidea sinapis), onderscheiden worden. Bron Natuurhistorisch Maandblad

Maandag 28 juni 2004 In de nacht van 24 op 25 juni is het water aan de oostkant van Schiermonnikoog zo gestegen, dat veel bodembroeders hun jongen hebben verloren. Volgens de beheerder gaat het om circa 2.000 nesten van kokmeeuwen, 650 van visdieven en tientallen legsels van lepelaars en scholeksters. Bron Natuurmonumenten

Zaterdag 26 juni 2004 Op het Noordzeestrand van Vlieland is een vijftien meter lange dode potvis aangespoeld. Op 22 juni 2004 spoelde op de Vliehors een dode bultrug aan. Bron Natuurinformatie

Donderdag 24 juni 2004 De purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino) is na ruim veertig jaar herontdekt in Nederland in de gemeente Kerkrade. De vlinder was sinds 1962 niet meer gezien. Bron De Vlinderstichting

Woensdag 16 juni 2004 Een beroepsvisser in het benedenrivierengebied heeft de afgelopen week een drietal exemplaren van de zeer zeldzame riviertrekvis elft (Alosa alosa) aangetroffen in zijn fuiken. De vangst is uitzonderlijk, want de laatste echte Rijn-Elft werd in 1930 bij Bazel gevangen. Bron OVB

In de Theems is na 30 jaar het zeepaardje (Hippocampus hippocampus) teruggekeerd. De vondst van een zeepaardje toont aan dat de kwaliteit van het rivierwater is verbeterd, maar ook de opwarming van het water is een mogelijke oorzaak. Bron The Independent

zaterdag 12 juni 2004 De Nederlandse wetenschapper Marc van Roosmalen heeft in Brazilië een nieuw soort navelzwijn ontdekt. Bron Trouw

dinsdag 8 juni 2004 In de natuurgebieden De Wieden en De Weerribben is een jonge otter geboren, zo blijkt uit uitwerpselen die zijn aangetroffen. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat de jonge otter een nakomeling is van een Wit-russisch vrouwtje en een Zweeds mannetje, die in juli 2002 zijn uitgezet in de Weerribben. Bron Staatsbosbeheer

Maandag 7 juni 2004 In versnipperde heideterreinen is het aantal adders de afgelopen tien jaar met circa eenderde achteruitgegaan. In de grotere, aaneengesloten heidegebieden is het aantal adders in dezelfde periode nagenoeg stabiel gebleven. Bron CBS

Woensdag 2 juni 2004 De sinds 1995 niet meer waargenomen Veldparelmoervlinder is in Nederland teruggekeerd. Een medewerker van de Vlinderstichting zag de soort afgelopen weekend op de Pietersberg in Limburg. Bron De Vlinderstichting

Donderdag 27 mei 2004 De gemeenteraad van Amsterdam heeft het voorstel van B & W afgewezen om damherten (Dama dama) af te schieten in het gebied van de Amsterdamse waterleidingduinen. Bron Trouw

Donderdag 13 mei 2004 Negen inheemse dagvlinders dreigen uit Nederland te verdwijnen. Dat is ruim 16% van alle inheemse dagvlinders. Van vier van deze soorten (grote vos, iepenpage, veldparelmoervlinder en grote ijsvogelvlinder) de vraag is of ze nog in ons land voorkomen. Voor de overige vijf soorten (donker pimpernelblauwtje, klaverblauwtje, kleine heivlinder, veenbesblauwtje en de veenbesparelmoervlinder) is onmiddellijk ingrijpen nodig om te voorkomen dat ook deze op zeer korte termijn uit ons land verdwijnen. Dit blijkt uit gegevens van het Landelijk Meetnet Vlinders. Bron De Vlinderstichting

Woensdag 12 mei 2004 Het officiële soortbeschermingsplan voor de kwartelkoning is verschenen. Tevens is een brochure en een website over de kwartelkoning uitgekomen. www.kwartelkoning.nl. Bron Vogelbescherming Nederland

Dinsdag 4 mei 2004 Het konijn is op een aantal plaatsen vrijwel uitgestorven. Oorzaak van de massale konijnensterfte is een ziekte, het viraal haemorrhagisch syndroom (VHS), die in heel West-Europa heerst. Bron Min. van LNV

Donderdag 15 april 2004 In de Blombosgrot in Zuid-Afrika zijn 41 schelpen van de soort Nassarius kraussianus gevonden die zeer waarschijnlijk als kralenketting gebruikt zijn. Deze vondst zou bewijzen dat de mens al 75.000 jaar geleden versieringen droeg. Bron National Science Foundation

Dinsdag 13 april 2004 Maandag 12 april begon aan de Canadese oostkust de jacht op zeehonden, die binnen 36 uur moet zijn beeindigd. Canada heeft besloten het quotum van 15.000 zadelrobben (Phoca groenlandica) te verhogen tot ruim 300.000 dieren per jaar met een totaal van 975.000 dieren in drie jaar. Het jaarlijkse quotum voor de klapmuts (Cystophora cristata) bedraagt 10.000 per jaar. Bron Planet, Canada Department of Fisheries and Oceans

Donderdag 8 april 2004 In 2003 werd in de grootste jungle ter wereld in Brazilië 23.750 vierkante kilometer gekapt, dat wil zeggen ruim de helft van de oppervlakte van Nederland. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Braziliaanse ministerie van Milieu. In 1995 bereikte de verwoesting van het natuurgebied een dieptepunt met 29.059 vierkante kilometer. Bron Wereldnatuurfonds

Donderdag 1 april 2004 Wethouder Daamen van Harderwijk heeft op 31 maart 2004 het startsein gegeven voor het afsluitende deel van de werkzaamheden voor het herstel van het Beekhuizerzand. Met het verwijderen van het plagsel en de bovenste zandlaag komt het verstuifbare zand weer vrij te liggen en is de realisatie van een stuifzandlandschap met een omvang van ruim 200 hectare een feit. Medio juli van dit jaar zijn de werkzaamheden klaar. Bron Gem. Harderwijk

Woensdag 31 maart 2004 Het kabinet heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten dat vanaf 1 april 2004 de zwarte kraai en kauw op de landelijke vrijstellinglijst komen te staan. Deze vrijstelling houdt in dat de grondgebruiker beide diersoorten gedurende het gehele jaar op zijn gronden mag bestrijden om belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren te voorkomen. Bron Min. van LNV

Donderdag 18 maart 2004 Het tellen van konijnenkeutels is de meest betrouwbare methode om de konijnenstand te meten. Dit is de uitkomst van een onderzoek in het duingebied Meijendel naar vier verschillende methoden van konijnentellen. Het bleek dat zichttelling, burchtentelling en transectmethode erg gevoelig zijn voor verstoring of weersomstandigheden en de keuteltelling nauwelijks. Bron Lutra

Woensdag 17 maart 2004 Het eerste 'officiële' kievitsei in Friesland is dit jaar gevonden vlakbij Terband op dinsdag 16 maart. In Aarlanderveen (Z-H) is zondagmiddag al een kievitsei gesignaleerd. Het zou om het eerste ei gaan dat dit seizoen is gevonden. Bron Agrarisch Dagblad; Nu

Dinsdag 16 maart 2004 Volgens een nieuw rapport van het internationale onderzoeksbureau Traffic zijn tussen 1998 en 2002 tenminste 50 Sumatraanse tijgers slachtoffer geworden van de stroperij. Er leven nog maar 400 tot 500 Sumatraanse tijgers in het wild. Traffic vreest dat de Sumatraanse tijger eenzelfde toekomst wacht als de Balinese en de Javaanse tijger. Deze ondersoorten zijn respectievelijk rond 1940 en 1980 uitgestorven. Bron Traffic

Donderdag 11 maart 2004 Bij de aanleg van de A50 tussen Eindhoven en Oss heeft Rijkswaterstaat een dassenburcht grotendeels vernield. De Vereniging Das en Boom heeft minister Veerman van Natuur gevraagd in te grijpen en Rijkswaterstaat te dwingen de dassenfamilie volgens de afspraken te verhuizen. Bron Metro

Donderdag 4 maart 2004 Uit een sporenonderzoek van onderzoeksinstituut Alterra blijkt dat er nog zeker zeven otters leven in Overijssel. Het onderzoek is gedaan in De Wieden en de Weerribben. Deze gebieden vormen samen de gebieden één van de belangrijkste laagveenmoerasgebieden van West-Europa. Sinds juli 2002 zijn er vijftien otters losgelaten in het gebied. Bron Natuurmonumenten; Alterra

Donderdag 4 maart 2004 Het Wereld Natuur Fonds vreest dat de Rode koningskrab of Kamtsjatka-krab (Paralithodes camtschaticus ) de natuurlijke balans voor de Noorse kust en mogelijk ook in de Noordzee ernstig verstoort. De natuurorganisatie pleit daarom voor een onderzoek en wil dat de Noorse regering de vangstquota voor het dier opheft. Bron Center for Coastal Resources; Trouw; Natuurinformatie

Zaterdag 28 februari 2004 Van 17 tot en met 20 februari vond in Kuala Lumpur (Maleisië) de zesde biodiversiteitsconferentie plaats. Meer dan 188 landen die het biodiversiteitsverdrag hebben getekend komen hier samen. Zij besloten de veranderingen in de biodiversiteit volgens een methode van het RIVM te gaan meten.
Bron Volkskrant

Vrijdag 27 februari 2004 De Britse scheepsarcheoloog Robert Prescott van de universiteit van St. Andrews beweert het onderzoeksschip de Beagle van Charles Darwin teruggevonden te hebben in de monding van de rivier de Roach in het Engelse graafschap Essex. De Beagle werd in 1870 uit de vaart genomen. Daarna is er niets meer van het schip vernomen. Het schip ligt onder metersdikke modderlagen en is daardoor waarschijnlijk goed bewaard gebleven. Of het gelicht wordt is nog niet bekend. Bron Natuurinformatie

Vrijdag 20 februari 2004 Boeren en natuurbeheerders op Texel mogen dit broedseizoen de eieren van de grauwe gans rapen, schudden of prikken. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor toestemming gegeven om de kolonie grauwe ganzen op het waddeneiland in toom te houden. Bron Trouw

Dinsdag 17 februari 2004 De Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw heeft op de jaarlijke vogelbeurs in Zwolle 23 vogels in beslag genomen. Het zijn beschermde vogels die in het wild gevangen zijn. Bron AID

Vrijdag 6 februari 2004 De Raad voor de Wadden is van mening dat de mechanische kokkelvisserij in zijn huidige vorm beëindigd moet worden. Dit betekent dat er geen nieuwe vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet worden afgegeven en dat de schepen (wereldwijd) niet meer voor visserij mogen worden ingezet. Bron Waddenadviesraad

Donderdag 5 februari 2004 Als gevolg van het zachte weer is de paddentrek ongeveer zes weken eerder dan normaal op gang gekomen. Bron Metro

Woensdag 4 februari 2004 Voor het eerst zijn in Nederland soorten gevonden van de klasse Pauropoda (Nederlandse naam: Weinigpotigen), een groep van kleine bodemdieren. Onder de acht gevonden Pauropoda is nieuwe soort voor de wetenschap: Allopauropus montidiabolus genoemd naar zijn vindplaats, de Duivelsberg in Ubbergen. Bron Vrije Universiteit

Maandag 26 januari 2004 De koolmees staat nr 1 in top 10 van de nationale tuinvogeltelling 2004 en heeft daarmee de huismus van de eerste plaats verdrongen. Bron Vogelbescherming

Dinsdag 20 januari 2004 In Europa zijn 24 vogelsoorten van het agrarisch gebied sinds 1980 meer dan 30% achteruitgegaan. De daling is het sterkst in Noordwest Europa. In Groot-Britttanië is bijvoorbeeld de veldleeuwerik met 52% en de grauwe gors met 88% achteruitgegaan. Bron BirdLife

Donderdag 15 januari 2004 De Gemeente Almere legt voor 115.000 Euro een ecologische zone aan voor de rugstreeppad van ruim 3 ha groot. Bron Gemeente Almere

Woensdag 14 januari 2004 Op Texel zijn in het afgelopen jaar 27 bruinvissen gestrand, waarvan één nog levend exemplaar. Het aantal aangespoelde bruinvissen is veel groter dan normaal in de afgelopen tien jaren (gemiddeld 7,1 gestrand dier per jaar, maximaal 14 per jaar). Bron Ecomare

Maandag 12 januari 2004 De ministerraad heeft besloten de Zwarte Kraai en de Kauw op de landelijke vrijstellingslijst van het Besluit beheer en schadebestrijding te zetten. Dit houdt in dat grondgebruikers deze vogels mogen bestrijden ter voorkoming van schade aan gewassen. Bron Ministerie van LNV

Vrijdag 9 januari 2004 In Katwijk is een dode Maanvis op het strand gevonden. Het tachtig centimeter lange dier is overgebracht naar Naturalis in Leiden. Daar zal het door wetenschappers worden bestudeerd en een plaats krijgen in de wetenschappelijke collectie. Bron Naturalis

Donderdag 8 januari 2004 Een internationaal team van onderzoekers voorspelt dat als de temperatuur de komende tijd licht stijgt (0,8-1,7 graden Celsius) in 2050 18 van de soorten op aarde is uitgestorven. Bron Nature

Dinsdag 30 december 2003 Ruim 70 met olie besmeurde vogels zijn op Vlieland en Terschelling aangespoeld. Het is onbekend wat de bron van de vervuiling is. Bron Limburgs Dagblad

Maandag 29 december 2003 Het totaal aantal leden van milieu- en natuurorganisaties is licht gestegen. In totaal zijn nu 4 137 132 mensen lid van 107 verenigingen en stichtingen. Bron Vroege Vogels

Maandag 29 december 2003 Inwoners van het dorp Curugsewu op het Indonesische eiland Java hebben een 447 kilo zware python van 14,85 meter lang gevangen. Dat hebben de lokale autoriteiten maandag gezegd. Het gaat het om de grootste python die ooit gevangen is. Bron Telegraaf

Zaterdag 20 december 2003 Twee mannen uit Steenwijk zijn aangehouden omdat ze mos wilden stelen uit een natuurreservaat van Staatsbosbeheer bij Munnekeburen in Friesland. Bron Noord-Hollands Dagblad

Vrijdag 12 december 2003 In het noord-oosten van China is het oudste fossiel ter wereld gevonden van een buideldier. Het dier ter grootte van een muis is de voorloper van de kangoeroe en de koalabeer. Bron Spits

Woensdag 3 december 2003 De aanwezigheid van de zandhagedis in het duingebied De Ruigenhoek in Noordwijkerhout heeft de bouw van een bungalowcomplex tegengehouden. De rechtbank te Haarlem heeft het beroep tegen het besluit om geen ontheffing te verlenen ongegrond verklaard. Bron Stichting Duinbehoud, Metro.

Dinsdag 2 december 2003 In ondiep water voor de kust van Ameland zijn drie potvissen waargenomen. De dieren dreven op hun zijkant ongeveer 400 meter uit de kust. Bron Trouw

Woensdag 26 november 2003 Nadat een meer in de duinen van Katwijk is drooggevallen zijn honderden zeelten, snoeken en witvissen omgekomen. Dit gebeurde omdat door de bouw van de HSL en de Betuwelijn geen riverwater in de duinen gepompt kon worden. Bron Trouw

Maandag 24 november 2003 De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op maandag 24 november bij een vogelhandelaar in West-Brabant ruim 100 inheemse vogels in beslag genomen.De AID vermoedt dat de in beslaggenomen vogels uit het wild afkomstig zijn. De vogelhandelaar heeft een proces-verbaal gekregen wegens overtreding van de Flora en Faunawet. . Bron AID, Metro

Donderdag 20 november 2003 Dolfijnen, haaien en zeeschildpadden raken in de Middellandse Zee verstrikt in illegale drijfnetten van vissers uit Marokko, Frankrijk, Turkije en Italië. Dit ondanks het feit dat de Europese Unie het gebruik van drijfnetten per 1 januari 2002 heeft verboden. Bron WNF

Woensdag 19 november 2003 Japanse biologen melden de ontdekking van een nieuwe walvissoort. De soort heeft de naam Balaenoptera omurai gekrgen naar de walvisonderzoeker Hideo Omura. Bron Wissenschaft, Metro

Dinsdag 18 november 2003 Op dit moment zijn wereldwijd 12 259 soorten met uitsterven bedreigd en zijn de afgelopen vijf eeuwen zeker 762 soorten uitgestorven. Dit jaar zijn elf soorten uitgestorven, maar er zijn ook elf soorten herontdekt, die als uitgestorven te boek stonden. Bron IUCN, Trouw

Dinsdag 18 november 2003 Het aantal wateren in Nederland met zonnebaars, een vissoort die oorspronkelijk alleen in Noord-Amerika voorkwam, neemt de laatste tijd sterk toe. Ook komt de soort in deze wateren vaak in hoge dichtheden voor. Vooral in geïsoleerde wateren, zoals vennen, vormen hoge aantallen zonnebaarzen een bedreiging voor knoflookpad, kamsalamander en andere soorten. Bron RAVON, Metro

Zondag 16 november 2003 Stichting De Noordzee pleit voor uitroepen van vijf zeereservaten. Het gaat om de Doggersbank, de Klaverbank, de Centrale Oestergronden, het Friese Front en de Kustzone . Bron Stichting De Noordzee

Zaterdag 15 november 2003 Het overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog wil de bruine ratten gaan bestrijden, omdat deze de eieren van meeuwen en sternen eten. Het broedsucces van visdief en kokmeeuw was hierdoor vrijwel nul. Bron Trouw, Nationaal Park Schiermonnikoog

Vrijdag 14 november 2003 Per 1 december 2003 is het toegestaan de grauwe gans, de kolgans en de smient te verjagen van schadegevoelige percelen. Eind 2004 wordt wel 80.000 hectare foerageergebied begrensd, waarmee de duurzame instandhouding van de populatie ganzen en smienten in Nederland wordt nagestreefd. Bron Min LNV

Vrijdag 7 november 2003 Het bestuur van Vogelbescherming Nederland heeft Adri de Gelder benoemd tot directeur. Hij treedt per 1 januari 2004 in dienst. Bron Vogelbescherming

Donderdag 6 november 2003 Door opwarming van het Nederlandse klimaat is de populatie van het nonnetje sterk gedaald. Het nonnetje is één van de meest voorkomende schelpdieren in de Waddenzee. De populatie van het beestje op het Balgzand, een zandplaat ten oosten van Den Helder, is in dertig jaar met tachtig procent achteruitgegaan, volgens een onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Bron Natuur en Techniek

Woensdag 5 november 2003 Er leven naar schatting 3200 zeehonden in de Waddenzee. De dieren zijn het uitbreken van het virus vorige jaar redelijk te boven gekomen. Bron Haagsche Courant, Alterra

Vrijdag 31 oktober 2003 De bewering dat lemmingen zich door de honger in de afgrond storten is niet juist, zo blijkt uit onderzoek van Franse en Finse biologen, gepubliceerd in Science. Roofdieren maken aan de bevolkingsexplosie van deze dieren een einde. Bron Trouw

Maandag 20 oktober 2003 Internationale visserijdeskundigen hebben evenals vorig jaar aan de Europese ministers van Visserij het advies gegeven om met de kabeljauwvangst te stoppen. Het gaat zo slecht met de kabeljauw dat de vangst moet worden gestopt en de soort de kans moet krijgen om te herstellen. Bron WNF

Maandag 20 oktober 2003 Op het vogeleiland Griend is een groot aantal zeldzame schor-zijdebijen aangetroffen. Er werden twee grote kolonies gevonden, elk met honderden nestgangen. Bron Natuurmonumenten

Woensdag 15 oktober 2003 Het rapen van kievitseieren in Friesland is volgens de Europese Commissie niet in strijd met de Europese Vogelrichtlijn. Brussel heeft bekend gemaakt dat de uitzonderingspositie van Friesland wordt verlengd. Bron planet internet

Zaterdag 11 oktober 2003 Het 6000 hectare grote natuurgebied Utrechtse Heuvelrug tussen Driebergen en Rhenen is officieel ingesteld als Nationaal Park. Bron Natuurmonumenten

Vrijdag 10 oktober 2003 De Centrale Commissie voor de Statistiek van het CBS besluit de Natuurstatistieken af te schaffen. Bron Staatscourant, NRC.

Donderdag 9 oktober 2003 In het natuurgebied Duin en Kruisberg werd het basisrapport met voorstel voor de rode lijst weekdieren gepresenteerd. Veel soorten slakken en schelpen zijn bedreigd. Bron NRC

Dinsdag 7 oktober 2003 Bij de Rotterdamse Maasvlakte is dinsdagochtend een dode Bultrug (een walvis) aangetroffen. De bultrug droeg een aantal, voor de Noordzee, zeer zeldzame zeepokken. Het ging om de Coronula diadema die praktisch alleen op Bultruggen leven. De eveneens aangetroffen walvisluis Cyamus boopis komt ook alleen op Bultruggen voor. Bron Naturalis, Telegraaf

Donderdag 2 oktober 2003 Het Europese Hof van Justitie heeft een ingrijpende uitspraak gedaan over het Nederlandse mestbeleid. Het huidige mestbeleid biedt veehouders te veel ruimte om Europese mestnormen te overschrijden en daarmee het grond- en oppervlaktewater en de natuur te vervuilen met nitraat en fosfaat. Bron Stichting Reinwater