Kroniek natuur en milieu Ė 1950-2005

1950
Eerste proefneming met opwekking van elektriciteit (windenergie) met de Benthuizer molen

1950
Barkman introduceert de term epiphytenwoestijnen.

1950
Stichting Het Nationale Park De Kennemerduinen opgericht

28 september 1950
Wet nationale plan en streekplannen

26 mei 1951
De afdamming van de Brielse maas voltooid

14 juni 1952
Dr. A. Delille introduceert in Frankrijk myxomatose, een besmettelijke ziekte bij konijnen, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika. Vandaar uit heeft de ziekte zich verder over Europa verspreid.

30 juni 1952
De Braakman in Zeeuws-Vlaanderen afgesloten

1952
Laatste Steur in Nederland gevangen

1952
Mammologische Vereniging opgericht. Later Vereniging voor Zoogdieronderzoek en
Zoogdierbescherming.

1952
Organisatie tot Bevordering van de Binnenvisserij opgericht

1952
Overlijden prof. dr. Th. Weevers (* 1875)

1952
Veldstation Weevers' Duin gebouwd op initiatief van de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek. In 1957 overgenomen door de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 1990 is het veldstation opgeheven.

1953
Eerste Nederlandse rooipremie regeling van oude, voornamelijk hoogstamboomgaarden. In 1957 volgt een twee en in 1970 werd een
rooipremieregeling voor de gehele EEG van kracht. Tussen 1968 en 1973 werden in Nederland ca. 19000 ha oude boomgaarden gerooid.

1953
Eerste gevallen van Myxomatose in Nederland

1953
Herverkavelingswet Noodgebieden

1953
Overlijden Pieter Gerbrand van Tienhoven (*1875)

1953
Vanaf 1953 worden geen premies meer voor het doden van zeehonden uitgekeerd

1 februari 1953
Watersnoodsramp

1954
Begin van een bestrijdingscampagne van vossen in verband met het uitbreken van hondsdolheid. In 1965/1968 treed er opnieuw hondsdolheid op.

1954
Conventie van Parijs (opvolger van de conventie van 1902). Nederland ratificeerde dit verdrag op 30 juni 1955.

1954
Herziene (derde) ruilverkavelingswet

1954
Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen te Arnhem opgericht

1954
Snelweg Amsterdam-Utrecht geopend. Eerste snelweg 32 km.

1954
Voltooiing van de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal

3 november 1954
Jachtwet

1955
Cavalerieschietbaan op de Vliehors ingericht

1955
Eerste herkenbare geval van haringworminfectie bij de mens

1955
Internationale Walvisconferentie

1955
Nog 121 eendenkooien in bedrijf

1955
Start van het VARA programma Weer of geen weer van Bert Garthoff. In 1978 opgevolgd door het programma Vroege Vogels.

6 mei 1955
Met ingang van 1937 was alleen nog het rapen van kievitseieren toegestaan en wel tot 20 april. In 1956! werd de raaptijd buiten Friesland ingekort tot 13 april. In het kader van de harmonisering van vogelbeschermingsmaatregelen in de EEG werd in 1975 de raaptijd voor heel Nederland bekort tot 6 april. In 1976 werd de raaptijd weer verlengd tot 13 april.

1956
Begin Jaarlijkse Nationale Boomfeestdag in vier gemeenten. De allereerste boomfeestdag had in ons land plaats op 10 april 1957. Het idee om een
jaarlijkse Nationale Boomplantdag te houden is afkomstig uit Amerika. Op 10 april 1872 nam de staatscommissie van landbouw van Nebraska een resolutie aan waarin 10 april 1873 werd uitgeroepen tot "Arbor Day".

1956
Eerste nummer van het correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het
vegetatieonderzoek van Nederland. Dit is de gestencilde voorloper van
Gorteria, genoemd naar de 18e eeuwse botanicus David de Gorter.

1957
Bij Petten is in een van de laatste vochtige duinvalleien een experimentele atoomreactor gebouwd

1957
De Europese Economische Gemeenschap komt tot stand

1957
Hydrobiologisch Instituut te Nieuwersluis opgericht met een zelfstandige afdeling Delta-onderzoek te Yerseke, later Delta-instituut voor
Hydrobiologisch Onderzoek genoemd.

1957
Indiening plan Europoort (opoffering natuurreservaat De Beer)

1957
Laatste broedgeval Griel. In 1923 waren er nog 30 broedparen.

1957
Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud opgericht

1957 (1 januari)
Nederlandse Ornithologische Unie opgericht door fusie van de Nederlandse Ornithologische Vereniging en de Club van Nederlandse Vogelkundigen

1957 (29 juni)
Drooglegging Oostelijk Flevoland

1958
Deltawet

1958 (9 juli)
Wet olieverontreiniging zeewater (eerste milieuwet). Binnen 50 mijl van de kust is het lozen van olie verboden.

1958 (7 januari)
Laatste rit van de laatste stoomlocomotief

1958 (29 april)
Te GenŤve het Verdrag inzake de Visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de volle zee gesloten.

1959
Stichting van Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk; fusie van NARV (1921) en IVAO (1924).

1 december 1959
Verdrag gesloten waarbij Antarctica wordt gereserveerd voor wetenschappelijk
onderzoek.

1960
Eerste aardgasvondst in Slochteren

1960
Publicatie van de Atlas van de Europese vogels van Prof. K.H. Voous

1960
Sluiting van de laatste bruinkoolgroeve de Anna bij Haanrade

1960
Vanaf dit jaar geen vergunningen meer voor afschieten van dassen afgegeven

4 mei 1960
Een dam in de Zandkreek verbindt Noord- en Zuid-Beveland met elkaar.

21 mei 1960
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie opgericht (voortgekomen uit de Bond van Natuurbeschermingswachten).

oktober 1961
In het Haagse Meijendel wordt voor het eerst in Nederland een natuurpad uitgestippeld.

1961
"De Regering heeft besloten de omzetting van woeste gronden in landbouwgronden tot het uiterste te beperken, mede ter wille van natuurbescherming en openluchtrecreatie" zo staat in de Troonrede van dat jaar.

1961
Het mos Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus),voor het eerst in Nederland aangetroffen. Dit mos heeft zich in korte tijd over grote gebieden in Nederland verspreid.

1961
Onstaan van het Veersche meer door sluiting van Veersegatdam en Zandkreekdam.

1961 (1 september)
World Wildlife Fund opgericht

1961 (20 juli)
Boswet

1962 (12 juli)
Bestrijdingsmiddelenwet

1962
Jacht op zeehonden niet meer geopend

1962
Publicatie Silent Spring (stille lente) van de Amerikaanse biologe Rachel Louise Carson

1962
Wereld Natuur Fonds opgericht (Nederlandse afdeling van het WWF), tot 1965 Natuur Noodfonds Nederland

1962 (15 juli)
Wet op de Ruimtelijke ordening

1962 (1 juli)
Boswet

1963
Begin met de sloop van Natuurmonument De Beer

1963 (21 februari)
Kernenergiewet

1963
Onverklaarbare massale sterfte onder Grote sterns in de Waddenzee; de populatie viel terug van 40.000 naar 600 broedparen. Uit nader onderzoek bleek dat lozing van de afvalstof telodrin door een fabriek van Shell in Pernis de oorzaak was

1963 (30 mei)
Visserijwet

1964
Nederland stopt met de walvisvangst, het vangstquotum gaat naar Japan. De laatste reis van de Willem Barendsz II eindigt 17 april 1964. De eerste reis begon op 27 oktober 1946 met de Willem Barendsz I. Totaal ving Nederland in deze jaren 27730 walvissen.

1964
Sluiting Grevelingendam

1964 (1 januari)
Natuurmonument De Beer voor het publiek gesloten

1965
Eerste hoogleraar in het natuurbehoud en natuurbeheer in Wageningen aangesteld, M.F. MŲrzer Bruyns

1965 (17 oktober)
Oprichting van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee te Harlingen.

1965
Sedert 1965 komt de ziekte Botulisme, veroorzaakt door de bacterie Clostridium botulinum onder watervogels voor. Sinds 1970 komt ook in Nederland onder watervogels bijna elke zomer botulisme voor.

1965
Ontgrondingenwet

1965
Wet op de Ruimtelijke Ordening

1966
Eerste RED DATA BOOK gepubliceerd

1966
Herintroductie van 4 jonge raven, in 1977 eerste broedgeval in het Deelerwoud

1966
Provinciale Staten van Friesland lanceren een plan voor de aanleg van een verkeersdam over het wantij naar Ameland.

1966
Vanaf dit jaar Snijmais opgenomen als gewas in de landbouwtelling. Reedss in 1942 publiceerde Herman A. Bennink: MaÔs-mogelijkheden in Nederland en BelgiŽ.

1966
Voor het eerst Bacterievuur in Nederland gevonden

1967
De olietanker Torrey Canyon strand in ZW Engeland en verliest 117.000 ton ruwe olie.

1967
De Zweedse bodemdeskundige S. OdŤn publiceert de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar zure regen. De discussies die daarna ontstaan, leiden ertoe dat zure regen als milieuprobleem erkend wordt.

1967
Eerste broedgeval van Nijlgans in Nederland.

1967
In het voorjaar van dit jaar vond vooral in Drenthe massale sterfte van roofvogels plaats, door het gebruik van zaadontsmettingsmiddelen

1967 (15 november)
Natuurbeschermingswet

1968
Club van Rome opgericht.

1968
Oprichting van de aktiegroep Oosterschelde Open.

1968
Eerste opsporingsvergunning door Nederland verleend voor boren naar olie- en gasvoorraden in de Noordzee. Eerste gasvondst in 1969 ten noorden van Texel.

1968
De Amerikaanse rivierkreeft voor het eerst in Nederland waargenomen.

1968
De vos keert terug naar de duinen. Voor het eerst vossen waargenomen in de omgeving van Heemskerk en Bloemendaal.

1968
Gedeputeerde Staten van Limburg verlenen toestemming voor zilverzandwinning op de Brunsummer heide.

1968 (december)
Publicatie Voorne in de branding van M.J. Adriani en E. van der Maarel verschijnt.

1968
Wet gevaarlijke stoffen

1968 (1 januari)
Natuurbeschemringsraad ingesteld bij inwerkingtreding Natuurbeschermingswet

1968 (29 mei)
Drooglegging Zuidelijk Flevoland

1969
Afdeling leefmilieu bij de Gezondheidsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek opgericht. Begin van de Milieustatistieken

1969
Begin aanleg drinkwaterbekkens in de Biesbosch

1969 (26 maart)
Eerste Kerncentrale in Dodewaard in gebruik gesteld. In 1997 is de kerncentrale stilgelegd.

1969
Eerste oplage van de Plantengemeenschappen van V. Westhoff en A.J. den Held gepubliceerd. In 1995 verschijnt het eerste deel van een geheel herziene overzicht van plantengemeenschappen: "De Vegetatie van Nederland" van J.H.J. Schaminťe

1969 (eind)
Oprichting van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) te Leersum door samenvoeging van RIVON (Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud) en ITBON (Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur).

1969 (13 november)
Wet verontreiniging oppervlaktewater

1969 (najaar)
De persleiding voor het ongezuiverde afvalwater van de Groningse aardappelmeel- en strokartonindustrie naar de Waddenzee in bedrijf gesteld.

1969 (8 mei)
In gebruikneming ooievaarsdorp "Het Liesveld" in de Alblasserwaard

1969 (25 mei)
Drooglegging Lauwersmeer.

1970
Aktie Strohalm opgericht

1970 (10 juni)
Benelux overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming (10
juni)

1970
Bomenstichting opgericht

1970
Eerste deel van de boekenserie Wilde Planten verschijnt

1970
Europees Natuurbeschermingsjaar

1970
Europees diploma aan de Boschplaat toegekend door de Raad van Europa

1970
Nederland krijgt van de WHO het predikaat "Malaria eradicated". Nederland waar rond de eeuwwisseling nog malaria-epidemieŽn plaatsvonden is officieel malaria-vrij.

1970
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

1970
Wet inzake de luchtverontreiniging

1970 (2 november)
Haringvlietsluizen gesloten, getij uit de Biesbosch verdwenen.

1970 (2 november)
Op de dag van de afsluiting van het Haringvliet heeft de Staatssecretaris van C.R.M. een beschikking doen uitgaan, waarbij een tiental buitendijkse gebieden langs het Haringvliet in het Hollands Diep een voorlopige bescherming wordt gegeven op grond van de Natuurbeschermingswet. In 1971 is deze bescherming definitief vastgesteld.

1971
DDT als huishoudinsecticide verboden. Sinds 1973 niet meer in de handel.
1971
Plan Mansholt aanvaard: schaalvergroting van boerenbedrijven

1971
Sluiting Brouwerdam

1971
Wetlands Convention, overeenkomst opgesteld op de conferentie van Ramsar (Iran), georganiseerd door de International Waterfowl Research Bureau. De doelstelling is het beschermen alsmede het verstandig gebruik van wetlands van internationale betekenis.

1971 (januari)
Eerste Zeehond in ZeehondencrÍche Pieterburen, officiŽle oprichting van de Stichting op 11 november 1974

1971 (juli)
De laatste Nederlandse marke opgeheven bij de ontbinding van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland.

1972
"Ontstaan" van de warme stroming El Nino

1972
Bij Belgisch Koninklijk Besluit van 20 juli door de minister van landbouw is de vogelvangst met netten op in het wild levende zangvogels in BelgiŽ verboden

1972
CBS geeft een eerste overzicht van de fosfor- en stikstofbelasting van Nederlandse oppervlaktewateren

1972
Convention on International Trade in Endangered Species (Conventie van Washington)

1972
Internationale organisatie Greenpeace opgericht

1972
Overeenkomst gesloten inzake het behoud van het mondiale, culturele en natuurlijke erfgoed (World Heritage Convention, Parijs)

1972
Plannen voor Leidse Baan van de baan

1972
Publicatie rapport van de Club van Rome: Limits to growth

1972
Stichting Natuur en Milieu opgericht. Contact Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming is opgegaan in deze nieuwe stichting.

1972
UNEP, United Nations Environment Program opgericht

1972
Vereniging Milieudefensie opgericht.

1972 (maart)
Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer opgericht.

1972
Natuur en Milieu brengt de brochure uit: ďBio-industrie, augiasstal in milieu en landschapĒ.

1972 (21 maart)
De Kleine Aarde te Boxtel opgericht.

1972
Werkgroep Landschapsecologisch Onderzoek opgericht

1972 (5 juni)
V.N. Conferentie over het Menselijk Leefmilieu in Stockholm van 5-16 juni

1972 (13 november)
Een zware storm richt grote schade aan in de Nederlandse bossen. De hoeveelheid gestreken hout bedraagt 931.000 m2.

1973
Aanleg drie grote drinkwaterspaarbekkens in de Biesbosch

1973
Autoloze zondagen in verband met de oliecrisis

1973 (6 augustus)
Koninklijk Besluit bescherming inheemse plantesoorten en inheemse diersoorten

1973 (2 april)
Evenals in 1972 richt een hevige storm grootte schade aan in de Nederlandse bossen. De hoeveelheid gestreken hout bedraagt 580.000 m2. Beide stormen brengen een discussie op gang over het beheer van het Nederlandse bos.

1973 (10 maart)
Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) opgericht

1974
De Stichting Reinwater begint met drie tuinders uit het Westland een civiele procedure tegen de Franse Kalimijnen, vanwege gigantische zoutlozingen in de Rijn.

1974
Roefie Hueting promoveert in Groningen op het onderwerp Nieuwe schaarste en economische groei.

1974
De laatste particuliere steenkolenmijnen in Nederland, de Oranje Nassau en de Julia staken de productie. Eind 1973 staakte de laatste staatsmijn, De Emma de productie

1974
Start van de flora- en faunastatistieken van het CBS.

1974
Gedenkpenning van Natuurmonumenten uitgereikt aan Dr. Th.C. Oudemans.

21 november 1974
De Sint Pietersberg als beschermd natuurgebied aangewezen

1975
Europese Ringcentrale in Nederland opgericht

1975
Herziene Ruilverkavelingswet

1975
Omstreeks 1975 is de Knolcyperus in Nederland geÔntroduceerd Het is een lastig akkeronkruid uit Noord-Amerika dat als verontreiniging met Gladiolen is ingevoerd

1975
Ramsar conventie wordt van kracht

1975
Relatienota. De officiŽle naam is Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud.

1975
Wet bedreigde uitheemse diersoorten

december 1975
Stichting Kritisch Faunabeheer opgericht

1 juli 1975
Inwerkingtreding CITES Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora.

1976
EIS-Nederland opgericht, voortgekomen uit de European Invertebrate Survey die in 1970 is opgericht.

1976
Droogste zomer sinds de waarnemingen van het KNMI.

1976
Eerste aanleg van een dassentunnel onder de A50 in Hernen. In 1976 volgde de tweede onder de A67 in Putberg.

1976
Grote bosbrand op de Veluwe.

1976
TRAFFIC door WNF opgericht (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce).

1976 (10 juli)
Fabriek van ICMESA nabij Seveso veroorzaakt dioxine-ramp (ItaliŽ).

1977
Actie Geef om de natuur.

1977
Oprichting van de Stichting tot behoud en Bescherming van het Przewalskipaard.

1977
Sinds 1977 is de Graskarper in Nederland uitgezet voor schoonhouden van Wateren.

1977 (8 juni)
Jachtwet.

1977
Wet Chemische Afvalstoffen. In 1993 opgegaan in de Wet Milieubeheer.

1977
Wet Verontreiniging Zeewater.

1977
Oprichting van het Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NSO). Het onderzoeksverband werd opgericht naar aanleiding van een massa-stranding van met olie besmeurde zeekoeten op het Texelse strand.

1977
Instelling van de 200-mijlszone.

1978
De laatste vlasfabriek sluit. De CoŲperatieve Vlasfabriek "Dinteloord".

1978
Eerste broedgevallen van Halsbandparkiet

1978
Milieudefensie propageert het gebruik van kringlooppapier

1978
Eerste landelijke natuurmeetnet gestart (Punt Transect Tellingen van Wintervogels)

1978
Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren van kracht

1978 (16 maart)
Voor de kust van Bretange loopt de Amoco Cadiz vast en ruim 230.000 ton ruwe
olie loopt in zee.

1978 (17 mei)
In 's Hertogenbosch de eerst officiŽle glasbak geplaatst door L. Ginjaar. 1 oktober 1994 is de 20.000e glasbak in Madurodam geplaatst.

1978 (30 december)
Prof. Dr. J. Heimans overlijdt op 89 jarige leeftijd

1979
Afvalstoffenwet. In 1993 opgegaan in de Wet Milieubeheer

1979
Broedkolonies van de kleine zilverreiger werden in de negentiende eeuw uitgeroeid doordat de grote sierveren werden gebruikt in de hoedenindustrie. In 1979 broedde de soort voor het eerst weer in Nederland, in de Oostvaardersplassen. Het tweede broedgeval deed zich in 1994 voor in het Quackjeswater op Voorne. Daarna heeft de kleine zilverreiger jaarlijks gebroed en breidt de soort zich uit.

1979
Conventie van Bern, Verdrag inzake het behoud van wilde dier- en plantensoorten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa.

1979
Dutch Birding Association opgericht.

1979
Eerste Wereldklimaat Conferentie te GenŤve gehouden.

1979
EG-vogelrichtlijn in werking getreden, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1997 inzake het behoud van de in het wild levende vogels.

1979
Publicatie Atlas van de Nederlandse broedvogels.

1979
Publicatie Natuurwaardenkaart

1979
Stichting Greenpeace Nederland opgericht.

1979
Twee Grijze zeehonden vestigen zich als vaste bewoner in de Waddenzee. De populatie breidt zich snel uit. Waarnemingen voor 1979 hebben betrekking op doortrekkende exemplaren.

1979
Uitsterven van het Duingentiaanblauwtje (endemische ondersoort)

1979 (23 juni)
Conventie van Bonn, Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten en hun habitats.

1979
Handel in kievitseieren verboden.

1980
Eerste maal vaststellen Total Allowable Catches (TAC) voor vissen door ICES

1980
Nederland sluit zich aan bij de Wetlands-conventie van Ramsar. Eerste 6 wetlands (Biesbosch, Boschplaat, Griend, Groote Peel, Naardermeer en Weerribben) vastgesteld

1980
Omstreeks 1980 heeft de Zweed Ingemar AhlŤn ontdekt dat vleermuizen aan de hand van hun sonogram kon determineren. De huidige batdetectors zijn hiervan afgeleid.

1980
Publicatie van het eerste deel van de Atlas van de Nederlandse Flora door Rijksherbarium en Centraal Bureau voor de Statistiek.

1980
Wespen- of tijgerspin voor het eerst aangetroffen aan de Gulp in Zuid-Limburg; sindsdien breidt het areaal zich verder naar het noorden uit.

1980
Verontreinigingen Volgermeerpolder komen aan het licht

1980
Wet Geluidhinder

1980 (april)
Eerste vestiging Japans bessenwier bij Texel

1980 (april)
Grote gifvondst in de bodem van Lekkerkerk

1981
De Regering besluit het tracť van de Flevolijn door de Oostvaardersplassen
gedeeltelijk te verplaatsen (het zogenaamde badkuipmodel)

1981
De wet Algemene Bepaling MilieuhygiŽne treedt in werking. Dit is een overkoepelende wet milieuhygiŽne

1981
Herintroductie Przewalskipaard

1981
Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu opgericht

1981
Vereniging Das en Boom opgericht

1982 (1 juni)
Bekrachtiging Conventie van Bern.

1982
Eerste waarnemingen van de Amerikaanse zwaarschede (een tweekleppige schelp)

1982
Nederlands Instituut van Biologen opgericht

1982
Rijksweg 27 aangelegd door het Landgoed Amelisweerd

1982 (juli)
Op een bijeenkomst van de Internationale Walvisvaartcommissie (WVC) hebben de aangesloten landen besloten in 1985 de commerciŽle walvisvangst stop te zetten

1983
De Vlinderstichting opgericht

1983
Introductie van "grote grazers", rund, paard en edelhert in de Oostvaardersplassen.

1983
Interimwet Bodemsanering

1984
Eerste jaarlijkse inventarisatie van de vitaliteit van het bos

16 mei 1984
Eerste officiŽle Nationale Park (Schiermonnikoog) in oprichting ingesteld. Op 19 juli 1989 is het ingesteld als Nationaal Park.

1984
Grote epidemie van Perevuur (Bacterievuur) in Zeeland. In 1966 wordt voor het eerst bacterievuur in Nederland ontdekt. Binnen bepaalde gebieden moet ook de Meidoorn vrij van bacterievuur worden gehouden. Veel meidoornhagen worden gerooid.

1984
In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten

december 1984
In de nacht van 2 december ontsnapt door een lek in een ondergronds reservoir van de Union-Carbide fabriek in Bhopal (Centraal-India) 40 ton giftig gas. 6000 mensen sterven de eerste week na de ramp.

1985
Eerste grootschalige milieuvoorlichtingscampagne onder het motto ďstop zure regenĒ. Doel van de campagne is de zure regen-problematiek onder de publieke aandacht te krijgen.

1985
Bij Rijswijk in Gelderland bouwt Rijkswaterstaat een kunstwand voor oeverzwaluwen met 290 holen. De zwaluwen gaan deze ook gebruiken.

1985
Landinrichtingswet treedt in werking

1985
Stichting Otterstation Nederland opgericht

1985
Voor het eerst zijn er op grote schaal Varroamijten (Varroa jacobsoni) in Nederland geconstateerd. Deze mijten die oorspronkelijk uit AziŽ komen, besmetten bijenvolken. De soort, verzameld door de entomoloog Jacobson is in 1902 beschreven door J.Th. Oudemans.

1985
Winter 1985/1986. Een van de eerste natuurherstelprojecten. Herstelmaatregelen van het Beuven in Noord-Brabant. Omleiding van de beek en verwijderen van sliblaag en rietkraag.

juni 1985
Vergunningsaanvraag voor afgraving van het plateau van Margraten afgewezen.

23 maart 1985
In Wenen verdrag ter bescherming van de ozonlaag opgesteld.

1986
Een verbod op de walvisvangst, voorgeschreven door de IWC wordt van kracht

1986
Eerste 5 EG-vogelrichtlijngebieden ingesteld (Kampina, Mariapeel, Groote Peel, Naardermeer en Weerribben)

1986
Flevolandschap opgericht

1986
Meststoffenwet

1986
Oostvaardersplassen een Staatsnatuurmonument

1986
Presentatie van het plan Ooievaar (natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de grote rivieren)

1986
Gereedkomen van de Oosterscheldedam met een stormvloedkering.

1986
Stichting TINEA (nachtvlinders) opgericht

1986
Wet Milieugevaarlijke Stoffen

1986
Wet Voorkoming Verontreiniging door Schepen

1 november 1986
De Zwitserse Chemiefabriek Sandoz in Basel in brand, waardoor met bluswater schadelijke stoffen in de Rijn terecht komen en massale visterfte veroorzaakt. Nederland stopt gedurende twee weken de inname van drinkwater

26 april 1986
De kerncentrale Tsjernobyl in de OekraÔne ontploft. Het plan is de reactor op 15 december 2000 te sluiten.

1987
Convenant met de wasmiddelenindustrie over stopzetten van gebruik van fosfaten in wasmiddelen gesloten.

1987
Verschijnen van het Brundtland rapport: "Our common future"

1987
Wet Bodembescherming

17 april 1987
Voltooiing van de Philipsdam in de Oosterschelde

24 oktober 1987
Begin Conferentie Europese Milieu Ministers in Noordwijkerhout

8 november 1988
Eerste ecoducten bij Terlet en Woeste Hoeve over de A50 Arnhem-Apeldoorn geopend

1988
Eerste soortbeschermingsplan van het Ministerie van LNV (Muurplanten)

1988
Massale sterfte onder de Gewone zeehond door virusinfectie. Circa 7000 dieren sterven in de Waddenzee

1988
Publicatie van Zorgen voor Morgen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiŽne

30 juni 1988
Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) opgericht.

oktober 1988
Staatsbosbeheer zet zes bevers uit in de Biesbosch.

14 september 1988
Laatste Otter in Nederland overreden op de autosnelweg bij Langweer in Friesland.

21 december 1988
Overlijden van Niko Tinbergen, etholoog en hoogleraar dierkunde.

1989
Eerste publicatie Toestand der Natuur

1989
Plantensociologische Kring Nederland (P.K.N.) opgericht

18 mei 1989
De Minister van Landbouw Natuurbeheer en Visserij presenteert het Natuurbeleidsplan waarin onder andere de Ecologische Hoofdstructuur is vastgesteld

24 maart 1989
De Exxon Valdez loopt op de rotsen van de Prince William Bay in Alaska en verliest 45.000 ton ruwe olie.

1990
Eerst diepinfiltratie in de duinen

1990
Het besluit de Markerwaard in te polderen wordt ingetrokken

1990
Succesvolle herintroductie van Pimpernelblauwtje en Donker pimpernelblauwtje door de Vlinderstichting

17 oktober 1991
Natuurontwikkelingproject Gelderse Poort gaat van start.

1991
39 landen ondertekenen een protocol dat de exploitatie van delfstoffen op Antartica ten minste 50 jaar verbiedt.

1992
EG-habitatrichtlijn in werking getreden. Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en wilde flora en fauna

1992
Laatste commerciŽle turfwinning in Drenthe.

1992
Opening van het Rijn-Main-Donau kanaal. Na opening van dit kanaal zijn er verscheidene soorten uit de zogenaamde Ponto-Kaspische fauna in het Nederlandse Rijnstroomgebied waargenomen, waaronder een vlokreeft, borstelworm, platworm, twee aasgarnalen en en slijkgarnaal.

1992
OSPAR(= Oslo / Parijs) Internationale conferentie. Doel is het beschermen van het mariene milieu van de Noordoost-Atlantische Oceaan (nog nader uitzoeken, bron artikel Levende natuur 2000)

1992
UNCED conferentie in Rio de Janeiro, Internationale Verdrag inzake de Biologische Diversiteit. De doelstelling is het behoud alsmede het duurzaam gebruik van biodiversiteit en de eerlijke verdeling van de voordelen van het gebruik.

1993
Oprichting Heimans en Thijsse Stichting. 1 april 1977 Stichting Heimans en Thijsse archief opgericht.

1993
Voorstel voor nieuwe Flora en faunawet bij de Tweede Kamer ingediend (12 mei)

1993
Wet Milieubeheer

1 februari 1993
Met ingang van 1 februari is het gebruik van hagelpatronen die metallisch lood bevatten verboden, omdat de valhagel een belangrijke bron van loodvergiftiging vormt

1994
OfficiŽle publicatie Rode Lijst Zoogdieren

1994
Ontwerp nieuwe flora- en faunawet door de Tweede kamer in behandeling genomen

27 januari 1994
(Eerste) OfficiŽle publicatie Rode Lijst Vogels

6 november 1994
Meer dan 6000 tegenstanders van de uitbreiding van Schiphol planten hun boom in het Bulderbos tussen Zwanenburg en Hoofddorp

1995
Invasie van Rouwmantels in Nederland

1995
De gestippelde alver is een vissoort van schoon stromend water met grindbeddingen en grof zand. Bij de aanleg van de stuw bij Bergharen in 1935 verdween de gestippelde alver uit de Jeker en de Maas en daarmee uit Nederland. In het najaar van 1995 is de gestippelde alver opnieuw in Nederland gevonden in de benedenloop van de Geul.

1995
Europees Natuurbeschermingsjaar

3 februari 1995
Extreem hoge waterstanden van de rivieren. Uit voorzorg worden tienduizenden mensen uit Zuid-Gelderland geŽvacueerd.

21 augustus 1995
Inwerkingtreding Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten

12 april 1995
OfficiŽle publicatie Rode Lijst Dagvlinders

1996
Illegale handel in bedreigde planten- en diersoorten van Nico P. beboet met 2 jaar gevangenisstraf en fl. 20.000,- boete

1996
Nieuwe vistrappen in Maas en Overijsselse Vecht aangebracht

5 november 1996
OfficiŽle publicatie Rode Lijst Paddestoelen en van Reptielen en AmfibieŽn

1997
Uitbraak van varkenspest

1997
Vestiging van een broedend paar Oehoes in de mergelgroeve in Maastricht.

10 december 1997
In de zeereep van de duinen van Schoorl bij De Kerf wordt een opening gegraven, waardoor het zeewater de vallei er achter kan bereiken.

11 november 1997
VN-conferentie over klimaatsverandering (broeikaseffect) in Kyoto.

27 november 1997
Bij Wassenaar spoelt een potvis aan en bij Ameland op 28 november 4 exemplaren

januari 1998
Start van het Natuurplanbureau

2 april 1998
OfficiŽle publicatie Rode Lijst Korstmossen, van Krekels en Sprinkhanen en van Libellen

8 april 1998
Naturalis in Leiden open voor het publiek. Naturalis is de nieuwe naam voor het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie

25 mei 1998
Nieuwe Flora en Faunawet (raamwet) tot stand gekomen.

mei 1998
Nederland door het Europese Hof van Justitie veroordeelt voor het onvoldoende mate aanwijzen van gebieden onder de Vogelrichtlijn.

22 juni 1998
OfficiŽle publicatie Rode Lijst Zoetwatervissen

1999
Hamster (Korenwolf) vrijwel uit Nederland verdwenen. Das en Boom starten een fokprogramma om de hamster te behouden.

15 januari 1999
Begin met het ophogen van de Amsterdamse wijk IJburg die in het IJmeer wordt
aangelegd

20 januari 1999
Twee nieuwe soorten Zeenaaktslakken in de Nederlandse kustwateren ontdekt.

12 december 1999
De Maltese olietanker Erika verliest 15.000 ton olie voor de Bretonse kust. Zeshonderd kilometer kust raakte besmeurd en tienduizenden zeevogels stierven.

28 februari 2000
Na 1902 is de rivierrombout niet meer in Nederland aangetroffen. In de Biesbosch en langs de Waal en Rijn zijn larvehuidjes en volwassen exemplaren gezien. Medewerkers van Het Zuid-Hollands Landschap ontdekten dit. De terugkeer van deze libel is toe te schrijven aan het schoner worden van de Nederlandse rivieren en wellicht aan het warmer worden van het klimaat.

21 april 2000
Bij het Sas-van-Goes, aan de Oosterschelde, is een voor Nederland nieuwe krabbensoort gevonden. Het gaat om de Penseelkrab (Hemigrapsus penicillatus), een krabje dat zijn oorspronkelijke leefgebied heeft in Japan. Hij is voor het eerst in ca. 1829 door Von Siebold in Japan verzameld en door De Haan (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) in 1835 beschreven. De soort is waarschijnlijk in het begin van de jaren '90 meegekomen met Aziatische oesters die werden verscheept naar de Franse Atlantische kust.

13 juli 2000
De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verschijnt.

2000
Eerste deel van de vierdelige Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland verschijnt. Een gezamenlijke uitgave van KNNV, Alterra, LNV, KIWA, RWS, VEWIN en CBS.

2000
De gaffellibel is een libellensoort die vroeger werd aangetroffen langs de Maas en haar zijbeken. Sinds 1936 geldt de soort als verdwenen uit Nederland. In 2000 is de soort voor het eerst waargenomen langs de Roer in de omgeving van Melick.

1 januari 2001
Per 1 januari heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een verkoop- en bezitsverbod afgekondigd voor de Grote Waternavel. De Grote Waternavel veroorzaakt sinds 1994 problemen in de Nederlandse wateren. In sommige provincies bedekt deze snelgroeiende plant grote wateroppervlakten en verstikt daar zo alle andere vegetatie.

12 maart 2001
Victor Westhoff, nestor van de natuurbescherming en vegetatiekunde, komt te overlijden ten gevolge van een verkeersongeluk.

21 maart 2001
Bij een veehouderij in Olst is mond- en klauwzeer uitgebroken.

19 juni 2001
Na 250 jaar afwezigheid als broedvogel in Nederland broedde in 2001 voor het eerst een kraanvogelpaar in het FochtelooŽrveen, op de grens van Friesland en Drenthe. Het paar kreeg ťťn jong. In 2002 hebben zelfs twee paren kraanvogels op deze plaats gebroed.

12 oktober 2001
Eerste uitgave van het Natuurcompendium op internet, een product van CBS, RIVM en DLO.

6 november 2001
Het Ministerie van LNV heeft ontheffing geweigerd voor de bouw van een motel met 120 bungalows in het duinterrein De Ruigenhoek in Noordwijkerhout. De reden voor deze weigering is het voorkomen van de beschermde Zandhagedis

7 maart 2002
De mosasauriŽr (Maashagedis) waarvan het skelet op 8 augustus 1998 in de St Pieterberg is gevonden, heeft een wetenschappelijke naam gekregen: Prognathodon saturator in een publicatie in het tijdschrift Netherlands Journal of Geosciences.

7 april 2002
Van 7 tot12 april vindt in 's-Gravenhage de zesde Biodiversiteitsconferentie plaats. Doel van de conferentie is de voortgang te bespreken in het bereiken van de doelstellingen van het Biodiversiteitsverdrag in 1992 in Rio de Janeiro.

25 april 2002
De Marmergrondel (Proterorhinus marmoratus) is dit voorjaar voor het eerst in Nederland waargenomen, in de Waal bij Nijmegen. Het bijzondere is dat deze grondel op eigen kracht vanuit zijn oorspronkelijke leefgebied rond de Zwarte Zee Nederland heeft bereikt.

2 juni 2002
Biologen van de Universiteit van Amsterdam identificeren een nieuw insect (Ctenolepisma longicaudatum) in Nederland. De soort met de Nederlandse naam papiervisje is een papieretend insect en vormt daarmee een gevaar voor bibliotheken, archieven en kunstcollecties. Het is familie van het zilvervisje en ovenvisje.

19 juni 2002
Enkele gemeenten, waaronder Nieuwegein en Dongen hebben duizenden Californische lieveheersbeestjes (Hippodamia convergens) uitgezet om bladluizen te bestrijden.

29 juli 2002
De klapekster is als broedvogel in Nederland uitgestorven. Het laatste zekere broedgeval vond plaats in 1999 op de Noordwest-Veluwe.

24 augustus 2002
In het Goese meer en het kanaal Goes-Goese Sas is een plaag van kruiskwalletjes uitgebroken.

30 november 2002
Op de Landelijke Dag van SOVON Vogelonderzoek Nederland in de Vereeniging in Nijmegen, wordt de nieuwe atlas van de Nederlandse broedvogels gepresenteerd. De vorige broedvogelatlas dateert uit 1979.

13 november 2002
De Raad van State heeft zich uitgesproken ten gunste van de aanleg van Rijksweg 73-Zuid, Venlo-Maasbracht op de Oostelijke Maasoever. Deze weg vormt een bedreiging van de zeggekorfslak.
26 januari 2003
Eerste vondst van de zeenaaktslak Gezwollen knuppelslak (Eubranchus farrani).

1 maart 2003
Sinds 1 maart 2003 geldt een vervoersbeperking in Nederland voor pluimvee, pluimveemest en eieren en een exportverbod, in verband met het uitbreken van de zeer besmettelijke ziekte vogelpest (aviaire influenza) onder pluimvee.

14 maart 2003
Op het BalloŽrveld is een voor Nederland onbekende mierensoort ontdekt: Myrmica lobicornis met de Nederlandse naam Kalme steekmier. De kalme steekmier komt in de ons omringende landen wel voor maar is overal zeldzaam. In ons land komen, de nieuwe vondst meegerekend, 61 soorten mieren voor.

18 maart 2003
Het aantal Nederlanders dat jaarlijks de ziekte van Lyme oploopt is in zeven jaar verdubbeld tot 13 000.

14 april 2003
Het aantal huismussen in de steden en dorpen is de afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd.

7 juni 2003
In De Wijk (Drenthe) doden enkele Vale gieren ooievaarsjongen van het ooievaarsstation "De Lokkerij".

29 juni 2003
Tijdens een duik in de noord-westelijke Oosterschelde is op 29 juni op een steen op circa 8 meter diepte een Aardbeianemoon aangetroffen. Deze soort werd ooit in 1972 op riemwier aangespoeld aangetroffen bij Den Helder. Voor zo ver bekend is de soort nog niet eerder autochtoon op de Nederlandse kust aangetroffen.

3 juli 2003
De Oganisatie Verbetering Binnenvisserij meldt dat de Oost-Europese Steur steeds vaker in Nederlandse rivieren, sloten en meren voorkomt.

8 juli 2003
Brussel gaat accoord met de door Nederland aangemelde habitatrichtlijngebieden

11 juli 2003
Onderzoekers van kennisinstituut Alterra uit Wageningen hebben vorige maand in de Waddenzee 2.345 zeehonden geteld.
Dat is slechts 44 procent van het aantal zeehonden dat er zou zijn geweest zonder de uitbraak van het zeehondenvirus vorig jaar.

17 augustus 2003
Laagste waterstand van de Rijn bij Lobith ooit gemeten (7.17 boven NAP).

22 oktober 2003
De Nederlandse zonnewagen Nuna II heeft in het Australische Adelaide de World Solar Challenge gewonnen; het wereldkampioenschap voor zonnewagens.

5 februari 2004
Naar aanleiding van het uitkomen van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid (EVA II) geeft de Raad voor de Wadden het advies de mechanische kokkelvisserij in zijn huidige vorm te beŽindigen. Dit betekent dat er geen nieuwe vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet worden afgegeven en dat de schepen (wereldwijd) niet meer voor visserij mogen worden ingezet.

13 februari 2004
Zuid-Koreaanse celbiologen zijn er in geslaagd een menselijk embryo te klonen uit een volwassen lichaamscel.

2 april 2004
Op de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht hebben artsen vanmorgen de stier Herman laten inslapen. De stier, het eerste genetisch veranderde rund ter wereld, is 13 jaar geworden.

2 september 2004
De zomer van 2004 was gemiddeld van het land de natste sinds 1951. Het landelijk gemiddelde van de neerslag over juni, juli en augustus is 328 mm.

20 december 2004
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Verkeer en Waterstaat hebben besloten dat de Haringvlietsluizen op 1 januari 2008 op een kier gaan. Daarmee komt eenn natuurlijk overgangsgebied van zout naar zoet in het Haringvliet terug en kunnen trekvissen de sluizen passeren.

16 februari 2005 Het Kyoto Protocol is van kracht geworden. Voorwaarde hiervoor was onder meer dat de emissie van koolstofdioxide van de ratificerende industrielanden in 1990 tenminste 55% was van de totale koolstofdioxide-emissie van alle industrielanden bedroeg. Nu Rusland het verdrag op 5 november 2004 had geratificeerd, was het percentage op 61,6% uitgekomen en kon het protocol in werking treden.