Natuurcijfers Ė BioBase


Bestellen, up-dates en algemene informatie

Algemeen
BioBase geeft een overzicht van een groot deel van de in Nederland voorkomende planten- en diersoorten met hun eigenschappen. In de vorm van een CD-ROM is het overzicht met toelichtingen, als bijlage toegevoegd aan het boek Natuurcompendium 2003. De CD-ROM bevat in gedigitaliseerde vorm registers van planten- en diersoorten die het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn database heeft opgenomen.
Toepassingen
De informatie is bedoeld voor gebruikers die belangstelling hebben voor geautomatiseerde gegevens over planten en dieren. Gebruikers zijn beleidsinstanties, onderzoeksinstituten, onderwijs en educatie, natuurbeherende organisaties, ecologische adviesbureaus, verenigingen en stichtingen op gebied van natuur en milieu, uitgeverijen, kwekerijen en particulieren. Het gebruik van de gegevens kan vele gebieden bestrijken van het analyseren van vegetatiekundige gegevens tot het beschrijven van een diacollectie van planten.
Inhoud Ė algemeen
De CD-ROM bevat overzichtstabellen van alle dier- en plantengroepen. Het laagste niveau is voor de meeste groepen het orde-niveau. Voor elk taxon (fylum, klasse, familie, orde, etc.) worden het aantal soorten voor Nederland en de wereld vermeld. De overige tabellen bevatten van alle Nederlandse soorten van een soortgroep een aantal rubrieken over de naam, voorkomen, ecologie en beleidscategorieŽn. In sommige tabellen zijn ook genera en lagere niveaus opgenomen. Vrijwel alle planten- en diergroepen bevatten ten minste de volgende rubrieken: soortnummer, wetenschappelijke naam, Rode Lijst, status, zeldzaamheid en biotoop. Van hogere planten (vroeger Botanisch basisregister), zoogdieren, vogels (vroeger Ornithologisch basisregister), amfibieŽn, reptielen en vissen is een uitvoeriger register opgenomen. Tot slot zijn er ook ondersteunende tabellen aanwezig met gebruikte coderingen en bronnen. De tabellen bevatten die planten- en diergroepen die voor professionals en amateurs van belang kunnen zijn. Groepen waaraan alleen door wetenschappelijke specialisten wordt gewerkt zijn nog niet opgenomen.
Inhoud Ė Soortgroepen
BioBase omvat tabellen van de volgende soortgroepen:
Planten: kranswieren, paddestoelen, slijmzwammen, korstmossen, mossen en hogere planten (vaatplanten)
Dieren: zeeanemonen, sponzen, weekdieren, kreeftachtigen, stekelhuidigen, bloedzuigers, spinnen, hooiwagens, vlinders, haften, steenvliegen, kokerjuffers, pissebedden, loopkevers, libellen, sprinkhanen en krekels, mieren, bijen, manteldieren, vissen, amfibieŽn, reptielen, vogels en zoogdieren
Levensgemeenschappen: plantengemeenschappen
Inhoud Ė Onderwerpen
De onderwerpen in de tabellen zijn inhoudelijk in vier groepen in te delen, welke met de volgende termen aangeduid worden: naamgeving, beleid en (wettelijke) status, voorkomen en ecologie. De belangrijkste onderwerpen (kolommen) zijn hieronder apart vermeld.
Naamgeving en status
Dit gedeelte vormt de ontsluiting van de overige gegevens in de tabellen en maakt koppelingen met andere bestanden over planten- en diersoorten mogelijk. Het betreft de namen en coderingen van soorten en andere taxa. Het bevat onder meer soortnummer, groepsnummer, wetenschappelijke naam, auteursnaam, Nederlandse naam, familie en subgroep. Bij enkele groepen zijn ook de Engelse, Duitse of Franse naam opgenomen.
Beleid en (wettelijke) status
Deze categorie bevat gegevens over doelsoorten, Rode lijsten en wettelijke status op nationaal en internationaal gebied. BioBase bevat onder andere kolommen waarin is aangegeven of soorten voorkomen in de volgende publicaties: Flora- en Faunawet, doelsoort, Rode lijst / bedreiging, Conventie van Bern, Conventie van Bonn en EU Vogel- en Habitatrichtlijn.
Voorkomen
Gegevens over zeldzaamheid en verspreiding vallen onder deze rubriek. De tabellen bevatten onder meer informatie over landelijk voorkomen, zeldzaamheid in verschillende perioden en trends. Tevens is aangegeven of er verspreidingskaarten gepubliceerd zijn.
Ecologie
Het zijn vooral onderzoeksinstituten en universiteiten die hun aandeel leveren aan deze groep van gegevens al spelen ook de inspanningen van allerlei particuliere natuurorganisaties in toenemende mate een belangrijke rol. Het betreft: morfologische gegevens (voor zover ook ecologisch van aanzienlijk belang), fenologische gegevens, standplaatsfactoren, biotopen en relatie met andere organismen (voedselketen, bestuiving). De tabellen bevatten onder andere informatie over: biotoop (zowel een simpele indeling voor alle groepen als een specifieke indeling per groep), voedsel (dieren) en indicatie abiotische omstandigheden (planten).
Medewerking
Onderstaande organisaties hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd. Stichting ANEMOON, Stichting EIS-Nederland, FLORON, Alterra, Expertisecentrum LNV, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Kwaliteitszorg, K.N.N.V. - Bryologische & Lichenologische Werkgroep, Landelijk Infocentrum Kranswieren (Vrije Universiteit), Loopkeverstichting, Naturalis - Nationaal Natuurhistorisch Museum, Nationaal Herbarium Nederland, Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, Nederlandse Entomologische Vereniging, Nederlandse Mycologische Vereniging (paddestoelen), RAVON (reptielen, amfibieŽn en vissen), SOVON Vogelonderzoek Nederland, TINEA (microlepidoptera), V.Z.Z. (zoogdieren), De Vlinderstichting, ZoŲlogisch Museum Amsterdam (Universiteit van Amsterdam).